წელი: 2016

იური ნოზაძე

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72518
საშუალო თვიური შემოსავალი 6043
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 39878
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58014.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 39878
  • სარგო 32640