წელი: 2015

ნოდარ კერესელიძე

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 83190
საშუალო თვიური შემოსავალი 6933
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 47790
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66552
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 47790
  • სარგო 35400