წელი: 2014

გოგი ფაცაცია

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 56243
საშუალო თვიური შემოსავალი 4687
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 23603
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 42 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 44994.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 23603
  • სარგო 32640