წელი: 2015

გრიგოლ გიორგაძე

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 70800
საშუალო თვიური შემოსავალი 5900
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 35400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 50 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56640
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35400
  • სარგო 35400