წელი: 2015

ირმა ქავთარაძე

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76789
საშუალო თვიური შემოსავალი 6399
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 44149
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 61431.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 44149
  • სარგო 32640