წელი: 2014

მიხეილ სარჯველაძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 92080
საშუალო თვიური შემოსავალი 7673
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 59440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 65 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 73664
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 59440
  • სარგო 32640