წელი: 2015

მიხეილ სარჯველაძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 87330
საშუალო თვიური შემოსავალი 7278
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 54690
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 69864
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 54690
  • სარგო 32640