წელი: 2016

მიხეილ სარჯველაძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 88800
საშუალო თვიური შემოსავალი 7400
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 56160
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56160
  • სარგო 32640