წელი: 2014

ალექსანდრე ბარამიძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 97775
საშუალო თვიური შემოსავალი 8148
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 62375
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78220
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 62375
  • სარგო 35400