წელი: 2015

ალექსანდრე ბარამიძე

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 93500
საშუალო თვიური შემოსავალი 7792
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 58100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 74800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 58100
  • სარგო 35400