წელი: 2014

ლევან იზორია

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 136643
საშუალო თვიური შემოსავალი 11387
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 104003
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 76 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 109314.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 104003
  • სარგო 32640