წელი: 2014

ირაკლი ხმალაძე

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 101360
საშუალო თვიური შემოსავალი 8447
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 68720
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 68 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 81088
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 68720
  • სარგო 32640