წელი: 2013

მარიამ ვალიშვილი

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 97920
საშუალო თვიური შემოსავალი 8160
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 65280
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 67 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78336
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 65280
  • სარგო 32640