წელი: 2014

მარიამ ვალიშვილი

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 102720
საშუალო თვიური შემოსავალი 8560
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 70080
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 68 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 82176
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70080
  • სარგო 32640