წელი: 2014

თამაზ მარსაგიშვილი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 53040
საშუალო თვიური შემოსავალი 4420
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 20400
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 38 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 42432
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 20400
  • სარგო 32640