წელი: 2015

თამაზ მარსაგიშვილი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 60928
საშუალო თვიური შემოსავალი 5077
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 28288
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 46 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 48742.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 28288
  • სარგო 32640