წელი: 2013

ქეთევან ნატრიაშვილი

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 48038
საშუალო თვიური შემოსავალი 4003
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 12638
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 26 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 38430.4
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 12638
  • სარგო 35400