წელი: 2016

შალვა გოგოლაძე

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 62960
საშუალო თვიური შემოსავალი 5247
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 30320
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 50368
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 30320
  • სარგო 32640