წელი: 2015

აკაკი ლოდია

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75994
საშუალო თვიური შემოსავალი 6333
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 40594
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 53 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60795.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 40594
  • სარგო 35400