წელი: 2016

ზვიად გონაძე

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71626
საშუალო თვიური შემოსავალი 5969
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 38986
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57300.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38986
  • სარგო 32640