წელი: 2015

ხათუნა თოთლაძე

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 76160
საშუალო თვიური შემოსავალი 6347
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 43520
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 57 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60928
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 43520
  • სარგო 32640