წელი: 2013

დავით ჯალაღანია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 74981
საშუალო თვიური შემოსავალი 6248
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 42341
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 56 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 59984.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 42341
  • სარგო 32640