წელი: 2014

დავით ჯალაღანია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71920
საშუალო თვიური შემოსავალი 5993
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 39280
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57536
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 39280
  • სარგო 32640