წელი: 2015

დავით ჯალაღანია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 71160
საშუალო თვიური შემოსავალი 5930
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 38520
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 54 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 56928
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38520
  • სარგო 32640