წელი: 2015

ზაზა სოფრომაძე

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 78880
საშუალო თვიური შემოსავალი 6573
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 46240
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 59 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 63104
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 46240
  • სარგო 32640