წელი: 2016

ზაზა სოფრომაძე

შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82600
საშუალო თვიური შემოსავალი 6883
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 49960
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 60 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66080
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 49960
  • სარგო 32640