წელი: 2016

ეკატერინე გრიგალავა

გარემოს დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 66000
საშუალო თვიური შემოსავალი 5500
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 33360
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 52800
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 33360
  • სარგო 32640