წელი: 2016

მაია ბითაძე

გარემოს დაცვის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 67777
საშუალო თვიური შემოსავალი 5648
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 35137
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 52 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 54221.6
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 35137
  • სარგო 32640