წელი: 2016

ლაშა ხუციშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89250
საშუალო თვიური შემოსავალი 7438
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 56610
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71400
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56610
  • სარგო 32640