წელი: 2015

გიორგი კაკაურიძე

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 88200
საშუალო თვიური შემოსავალი 7350
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 55560
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 70560
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 55560
  • სარგო 32640