წელი: 2013

გიორგი თაბუაშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 102550
საშუალო თვიური შემოსავალი 8546
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 69910
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 68 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 82040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 69910
  • სარგო 32640