წელი: 2015

გიორგი თაბუაშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 98730
საშუალო თვიური შემოსავალი 8228
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 63330
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 78984
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 63330
  • სარგო 35400