წელი: 2016

გიორგი თაბუაშვილი

ფინანსთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 99360
საშუალო თვიური შემოსავალი 8280
სარგო 35400
პრემია ან/და დანამატი 63960
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 64 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 79488
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 63960
  • სარგო 35400