წელი: 2014

გიორგი კვირიკაშვილი

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 81250
საშუალო თვიური შემოსავალი 6771
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 38770
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 48 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 65000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 38770
  • სარგო 42480