წელი: 2015

კახა კახიშვილი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72550
საშუალო თვიური შემოსავალი 6046
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 30070
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 41 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 58040
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 30070
  • სარგო 42480