წელი: 2014

თეა წულუკიანი

იუსტიციის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 87500
საშუალო თვიური შემოსავალი 7292
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 45020
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 51 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 70000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 45020
  • სარგო 42480