წელი: 2016

სოზარ სუბარი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 75000
საშუალო თვიური შემოსავალი 6250
სარგო 42480
პრემია ან/და დანამატი 32520
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 43 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 60000
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 32520
  • სარგო 42480