წელი: 2015

ილია ელოშვილი

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 104080
საშუალო თვიური შემოსავალი 8673
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 71440
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 69 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 83264
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 71440
  • სარგო 32640