წელი: 2016

ილია ელოშვილი

ენერგეტიკის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 89374
საშუალო თვიური შემოსავალი 7448
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 56734
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 71499.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 56734
  • სარგო 32640