წელი: 2014

თენგიზ შერგელაშვილი

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

თანამდებობა მინისტრის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 72084
საშუალო თვიური შემოსავალი 6007
სარგო 32640
პრემია ან/და დანამატი 39444
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 55 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 57667.2
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 39444
  • სარგო 32640