წელი: 2015

გიორგი მარგველაშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

თანამდებობა პრეზიდენტი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82800
საშუალო თვიური შემოსავალი 6900
სარგო 82800
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66240
დეკლარაცია