წელი: 2018

ზურაბ ჩეკურაშვილი

სურსათის ეროვნული სააგენტო

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 59882
საშუალო თვიური შემოსავალი 4990
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 47905.6
დეკლარაცია