წელი: 2018

ნათია ზაალიშვილი

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 119857
საშუალო თვიური შემოსავალი 9988
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 95885.6
დეკლარაცია