წელი: 2018

გურამ ჯალაღონია

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო

თანამდებობა დირექტორი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 82900
საშუალო თვიური შემოსავალი 6908
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66320
დეკლარაცია