წელი: 2018

გიორგი თაბუაშვილი

შემოსავლების სამსახური

თანამდებობა უფროსი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 83130
საშუალო თვიური შემოსავალი 6928
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 66504
დეკლარაცია