წელი: 2018

გიორგი გოგაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 108000
საშუალო თვიური შემოსავალი 9000
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 67200
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 62 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 86400
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 67200
  • სარგო 40800