წელი: 2018

მამუკა ვასაძე

საქართველოს პროკურატურა

თანამდებობა მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 110981
საშუალო თვიური შემოსავალი 9248
სარგო 40800
პრემია ან/და დანამატი 70181
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 63 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 88784.8
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 70181
  • სარგო 40800