წელი: 2018

გიორგი ჯავახიშვილი

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა კომისიის მდივანი
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 163402
საშუალო თვიური შემოსავალი 13617
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 130721.6
დეკლარაცია