წელი: 2018

კახი დემეტრაშვილი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 113100
საშუალო თვიური შემოსავალი 9425
სარგო 87000
პრემია ან/და დანამატი 26100
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში 23 %
ხელზე მიღებული შემოსავალი 90480
დეკლარაცია
  • პრემია დანამატი 26100
  • სარგო 87000