წელი: 2018

გიორგი შარაბიძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თანამდებობა თავმჯდომარის მოადგილე
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი 12 თვე
შემოსავალი 158407
საშუალო თვიური შემოსავალი 13201
სარგო -
პრემია ან/და დანამატი -
პრემია ან/და დანამატის წილი შემოსავალში -
ხელზე მიღებული შემოსავალი 126725.6
დეკლარაცია